18. February 2014 · Comments Off on VSFB8: Lịch sử và sự phát triển của Việt Nam · Categories: Diễn Đàn Kinh Tế Xã Hội Việt Nam (VSFB), Tin của Hội, Tin nổi bật, Tin tức

Lịch sử là những gì đã xảy ra trong quá khứ. Tuy nhiên nó rất có ý nghĩa cho việc nhìn đến tương lai và sự phát triển của một quốc gia. Nói cách khác, dường như có sự liên hệ mật thiết giữa quá khứ và tương lai của một dân tộc.

Trong Diễn đàn Kinh tế – Xã hội Việt Nam tại Boston lần thứ 8 (VSFB8), giáo sư Hồ Huệ Tâm, giáo sư danh hiệu Kenneth T. Young về  lịch sử Việt Nam và Trung Quốc  tại Đại học Harvard sẽ chia sẻ những vấn đề liên quan giữa lịch sử và phát triển của Việt Nam.

Thông tin chính thức về diễn giả có thể tham khảo tại http://history.fas.harvard.edu/people/faculty/hotai.php và thông tin chi tiết hơn tại http://sinhvienusa.org/2014/02/18/gs-ho-tai-hue-tam-say-me-lich-su-xu-minh/.

Thời gian: Từ 14h00-16h00, chủ nhật, ngày 16/03/2014

Địa điểm: Seminar Room 1D, 20 Sumner Road, Cambridge, MA 02138

Do địa điểm có giới hạn, đề nghị những ai quan tâm đăng ký tham dự vào mẫu dưới đây.

[form form-41]

Comments closed.