Điều 13: Ban Đại Diện (Board of Representatives)

Ban Đại Diện có nhiệm vụ giám sát, trợ giúp hoạt động của Ban điều phối để đảm bảo các mục tiêu và nguyên tắc làm việc của Hội, làm cầu nối giữa hoạt động của Hội và mọi thành viên của Hội.

Thành viên ban đại diện bao gồm:

1. Tất cả các thành viên trong ban điều phối (Điều 12)

2. Đại diện trường: Đại diện trường do các thành viên Hội ở trường đó bầu ra.

3. Các Trưởng nhóm: Các trưởng nhóm của tất cả các nhóm hoạt động của Hội

4. Các thành viên tích cực: Các thành viên tích cực là các thành viên đã từng tham gia vào công tác tổ chức ít nhất một sự kiện chính của  Hội, hoặc là thành viên tích cực trong hoạt động của các nhóm (được Nhóm trưởng đề cử).

5. Nhóm trưởng nhóm đại diện các trường: Đại diện các trường sẽ thống nhất để cử ra một người làm nhóm trưởng. Trưởng ban đại diện có  trách nhiệm kết nối với các đại diện và làm đầu mối tiến hành các thủ tục bãi miễn chức danh chủ tịch và tồng thư ký như Điều 20.