Ban Điều Phối (Board of Coordinators)

Ban điều phối chịu trách nhiệm huy động các nguồn lực trong và ngoài Hội (đặc biệt là nguồn nhân lực từ Ban đại diện) tổ chức các hoạt động của Hội hàng năm.

Nhiệm vụ chính của Ban điều phối là tăng cường xây dựng mạng lưới sinh viên, những người đã, đang đi làm trong cũng như ngoài khu vực hoạt động. Ban điều phối còn hoạt động thường xuyên để trợ giúp, giám sát hoạt động của các nhóm trong Hội.

Các thành viên trong ban điều phối gồm:

1. Hai Đồng Chủ tịch (Co-President):

+Một Chủ tịch là người đang theo học tại vùng Boston mở rộng. Chủ tịch phụ trách các công việc về xây dựng mạng lưới kết nối sinh viên, tổ chức các sự kiện.

+Một Chủ tịch là người có kinh nghiệm đi làm ngoài môi trường học tập, nghiên cứu, có nhiệm vụ xây dựng mạng lưới những người đang hoặc đã đi làm trong khu vực Boston mở rộng.

2. Các Phó Chủ tịch:  Không quy định cụ thể về số lượng, do các Chủ tịch lựa chọn theo yêu cầu hoạt động. Nhiệm vụ và trách nhiệm của các Phó Chủ Tịch bao gồm:

  • Tham gia tích cực vào hoạt động của Ban điều phối như: tham gia họp thường xuyên với Ban điều phối, góp ý, trợ giúp xây dựng hoạt động của các nhóm và các sự kiện lớn của Hội

  • Đề xuất các ý tưởng, đường hướng nhằm tăng cường chất và lượng của hoạt động của Hội. Sẵn sàng đứng ra lead khi cần và hoàn cảnh cho phép

  • Thay mặt Hội/ Chủ tịch trong các trường hợp cần thiết

3. Một số Trưởng nhóm (Group leader)

Ban điều phối được điều hành bởi 2 Đồng Chủ tịch.

BDP 15-16 Vnese

 

 

Ban Điều Phối 2013 – 2014

Ban Điều Phối 2014 – 2015

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>