Hướng dẫn đăng ký thành viên Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam Vùng Boston Mở rộng

Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam Vùng Boston Mở rộng sử dụng trang Page Facebook là : https://www.facebook.com/tnsvBoston.

Việc đăng ký thành viên chính thức được thực hiện thông qua trang web này https://goo.gl/mvJXGX