ĐIỀU LỆ HỘI THANH NIÊN – SINH VIÊN VIỆT NAM VÙNG BOSTON MỞ RỘNG

PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

Điều 1:

Tên tiếng Việt: Hội Thanh niên, Sinh viên Việt Nam vùng Boston mở rộng

Tên tiếng Anh: Association of Vietnamese Students and Professionals

Ngày thành lập:   14/02/2012

Biểu tượng:

         

 Website chính thức: http://sinhvienboston.org

 Mạng kết nối của Hội: http://dore.sinhvienboston.org

 Facebook: http://ww.facebook.com/tnsvboston

 Youtube: http://www.youtube.com/user/TNSVBoston/

 Facebook Group:  http://ww.facebook.com/tnsvboston

 

Điều 2:  Mục đích

Hội Thanh niên, Sinh viên Vùng Boston Mở rộng là một tổ chức phi lợi nhuận, phi chính trị, hoạt động với mục đích xây dựng cộng đồng thanh niên, sinh viên Việt Nam vùng Boston mở rộng thành một cộng đồng gắn kết, tương trợ lẫn nhau, qua đó giúp đỡ từng cá nhân đạt mục tiêu của mình một cách tốt nhất.

Điều 3: Nguyên tắc hoạt động

1. Phi tập trung

Hoạt động của Hội dựa trên nguyên tắc phi tập trung. Từng bộ phận, từng nhóm hoạt động trên nguyên tắc tự chủ nhưng có sự phối hợp, cũng như nhận được sự hỗ trợ của các bộ phận khác nói riêng và tất cả các thành viên trong Hội nói chung.

Bất cứ thành viên nào trong Hội, nếu có ý tưởng gì hay và phù hợp thì tất cả các thành viên còn lại sẽ ủng hộ và cùng thực hiện.

Tất cả các thành viên trong Hội đều bình đẳng như nhau. Hội không hoạt động theo nguyên tắc giao việc từ trên xuống mà các thành viên trong Hội tự khởi xướng ra các công việc hoặc tự nhận các phần việc của Hội và coi như đó là việc của mình.

2. Anh em một nhà

Các thành viên trong Hội ứng xử với nhau trên tình thần đùm bọc, tương trợ lẫn nhau như anh em trong một nhà. Thành viên trong Hội luôn tích cực học hỏi người đi trước, tận tình hướng dẫn, giúp đỡ người đi sau mình.

Điều 4: Văn hóa tranh luận

Trong quá trình hoạt động, nếu có tranh luận xảy ra, về cơ bản Hội theo nguyên tắc ủng hộ người triển khai để công việc được thực hiện và giảm tối thiểu những tranh luận không cần thiết.

Với các quyết định và giải pháp đã nêu ra, nếu thấy chưa hợp lý thì cần góp ý thẳng thắn trên nguyên tắc phải nêu được phương án tốt hơn, hoặc chỉ ra cụ thể những điểm chưa hoàn chỉnh để mọi người cùng bàn bạc để đi đến hoàn thiện.

Luôn góp ý theo hướng xây dựng, tránh đưa ý kiến theo cảm tính, so sánh không hợp lý hoặc chỉ trích một chiều.

Điều 5: Tôn chỉ về tài chính

1. Các hoạt động của Hội mang tính phi lợi nhuận.

2. Ban điều phối chịu trách nhiệm đảm bảo tính minh bạch, rạch ròi của mọi hoạt động tài chính, thu chi của Hội.

3. Mọi hoạt động tài chính của Hội đều phải tuân thủ luật pháp và quy định về tài chính của nước sở tại và pháp luật hiện hành của Việt Nam.

PHẦN II:  HỘI VIÊN

Điều 6: Hội viên

Người Việt Nam đã, đang học tập hoặc làm việc trong vùng Boston mở rộng đồng ý với điều lệ của Hội, tự nguyện gia nhập Hội thì được xét công nhận Hội viên.

Điều 7: Quyền của hội viên

1. Tham gia các hoạt động của Hội.

2. Giới thiệu, chứng thực (certify) những người muốn gia nhập Hội

3. Bỏ phiếu bầu liên minh Chủ tịch/Tổng Thư ký định kỳ hàng năm

4. Có quyền thành lập liên minh tranh cử nếu có đủ tiêu chuẩn quy định ở Điều 16

5. Giới thiệu các thành viên khác vào ban đại diện Hội và các chức danh trong Hội

6. Đề xuất, thảo luận, biểu quyết và giám sát công việc của Hội.

7. Đề nghị Hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

8. Được rút tên khỏi Hội khi không có điều kiện sinh hoạt, hoạt động trong tổ chức Hội.

Điều 8: Nhiệm vụ của hội viên

1.Chấp hành Điều lệ Hội; tích cực tham gia các hoạt động của Hội; tuyên truyền mở rộng ảnh hưởng của Hội; vận động, giúp đỡ và giới thiệu thanh niên, sinh viên vào Hội.

2. Bảo vệ và nâng cao uy tín của Hội; đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để cùng phấn đấu thực hiện mục đích của Hội.

Điều 9:  Kết nạp thành viên

Để được kết nạp thành thành viên chính thức của Hội, các cá nhân cần có các điều kiện sau:

1. Là người Việt Nam đã hoặc đang học tập hoặc làm việc ở khu vực vùng Boston mở rộng

2. Có ít nhất 2 thành viên chính thức trong Hội chứng thực

3. Có sự chuẩn thuận từ Chủ tịch hoặc Tổng Thư ký Hội

Việc kết nạp thành viên mới được thực hiện thông qua trang web thảo luận của Hội:

http://dore.sinhvienboston.org/  hình thức kết nạp có thể thay đổi theo quy định của Ban điều phối.

Điều 10: Khai trừ thành viên khỏi Hội

Thành viên trong Hội sẽ bị xem xét khai trừ khỏi Hội trong các trường hợp sau

1. Có hành vi gây ảnh hưởng, đi ngược lại với tôn chỉ hoạt động của Hội

2. Mất quyền công dân (Hoa Kỳ hoặc Việt Nam)

Chủ tịch/Tổng Thư ký chịu trách nhiệm thành lập Hội đồng thi hành kỷ luật.

PHẦN III   CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

Điều 11: Nguyên tắc tổ chức

Tổ chức hoạt động của Hội dựa theo nguyên tắc điều phối và đại diện.

Điều 12: Ban điều phối (Board of Coordinators)

Ban điều phối chịu trách nhiệm huy động các nguồn lực trong và ngoài Hội (đặc biệt là nguồn nhân lực từ Ban đại diện) tổ chức các hoạt động của Hội hàng năm.

Nhiệm vụ chính của Ban điều phối là tăng cường xây dựng mạng lưới sinh viên, những người đã, đang đi làm trong cũng như ngoài khu vực hoạt động. Ban điều phối còn hoạt động thường xuyên để trợ giúp, giám sát hoạt động của các nhóm trong Hội.

Các thành viên trong ban điều phối gồm:

1. Chủ tịch (President): Là người đang theo học tại vùng Boston mở rộng. Chủ tịch phụ trách các công việc về xây dựng mạng lưới kết nối sinh viên, tổ chức các sự kiện.

2. Tổng Thư ký (Secretary-General):  Tổng Thư ký có nhiệm vụ xây dựng mạng lưới những người đang hoặc đã đi làm trong khu vực Boston mở rộng. Do vậy chức danh này yêu cầu người có kinh nghiệm đi làm ngoài môi trường học tập, nghiên cứu.

3. Các Phó Chủ tịch và Phó Tổng thư ký: Không quy định cụ thể về số lượng, do Chủ tịch Hội kết hợp với Tổng Thư ký lựa chọn theo yêu cầu hoạt động. Nhiệm vụ và trách nhiệm của các Phó Chủ Tịch và Phó Tổng Thư ký bao gồm:

  • Tham gia tích cực vào hoạt động của Ban điều phối như: tham gia họp thường xuyên với Ban điều phối, góp ý, trợ giúp xây dựng hoạt động của các nhóm và các sự kiện lớn của Hội

  • Đề xuất các ý tưởng, đường hướng nhằm tăng cường chất và lượng của hoạt động của Hội. Sẵn sàng đứng ra lead khi cần và hoàn cảnh cho phép

  • Thay mặt Hội/ chủ tịch/ tổng thư ký trong các trường hợp cần thiết

4. Một số Trưởng nhóm (Group leader) theo đề nghị của Chủ Tịch và Tổng thư ký.

Ban điều phối được điều hành bởi Chủ tịch và Tổng thư ký.

Điều 13: Ban đại diện (Board of Representatives)

Ban Đại Diện có nhiệm vụ giám sát, trợ giúp hoạt động của Ban điều phối để đảm bảo các mục tiêu và nguyên tắc làm việc của Hội, làm cầu nối giữa hoạt động của Hội và mọi thành viên của Hội.

Thành viên ban đại diện bao gồm:

1. Tất cả các thành viên trong Ban Điều phối (Điều 12)

2. Đại diện trường: Đại diện trường do các thành viên Hội ở trường đó bầu ra.

3. Các Trưởng nhóm: Các trưởng nhóm của tất cả các nhóm hoạt động của Hội

4. Các thành viên tích cực: Các thành viên tích cực là các thành viên đã từng tham gia vào công tác tổ chức ít nhất một sự kiện chính của Hội, hoặc là thành viên tích cực trong hoạt động của các nhóm (được Nhóm trưởng đề cử).

5. Nhóm trưởng nhóm đại diện các trường: Đại diện các trường sẽ thống nhất để cử ra một người làm nhóm trưởng. Trưởng Ban Đại diện có  trách nhiệm kết nối với các đại diện và làm đầu mối tiến hành các thủ tục bãi miễn chức danh chủ tịch và tồng thư ký như Điều 20.

Điều 14: Các nhóm hoạt động (Groups)

Nhóm là một đơn vị hoạt động thường xuyên và độc lập trong Hội, được lập ra nhằm thực hiện các mục tiêu cụ thể. Nhóm được dẫn dắt bởi nhóm trưởng và nhận được sự trợ giúp về mặt tổ chức, nhân lực và vật chất từ Hội.

Bất cứ thành viên nào trong Hội cũng có quyền đề xuất thành lập nhóm. Việc phê chuẩn thành lập/giải tán, và phân công nhóm trưởng do Ban điều phối quyết định.

1.  Nhóm trưởng:  Là thành viên Hội và được bổ nhiệm bởi liên minh chủ tịch/tổng thư ký. Nhóm trưởng độc lập trong việc tổ chức thực thi các hoạt động của nhóm.

2. Thành viên nhóm:  Là thành viên Hội, do nhóm trưởng kết nạp vào nhóm.

PHẦN IV BẦU CỬ VẦ BÃI MIỄN CHỦ TỊCH VÀ TỔNG THƯ KÝ

Điều 15: Nguyên tắc bầu cử

Để đảm bảo sự phát triển lâu dài, Hội áp dụng quy chế bầu cử mang tính dân chủ và công bằng nhưng không quá cồng kềnh, đảm bảo sự tiếp nối giữa các thế hệ lãnh đạo của Hội.

Điều 16:  Nội dung chung

Tất cả Hội viên chính thức của Hội đều có quyền tham gia bỏ phiếu.

Hàng năm Hội sẽ tổ chức bầu cử trực tiếp, lấy phiếu bầu của tất cả các hội viên để chọn ra 2 vị trí Chủ tịch và Tổng Thư ký. Tuy nhiên, các ứng viên cho hai vị trí này không được bầu riêng rẽ mà phải được bầu cùng với nhau như sau:

1. Ứng cử viên cho vị trí Chủ tịch sẽ phải tìm đồng ứng viên cho vị trí Tổng Thư ký để thành lập Liên minh ứng cử. Chỉ có những liên minh đăng ký cho hai vị trí mới được tham gia tranh cử.

2. Ứng cử viên cho vị trí Chủ tịch hay Tổng Thư ký phải đạt những yêu cầu sau:

– Là thành viên chính thức của Hội, là sinh viên/nghiên cứu sinh (với vị trí Chủ tịch), là người đi làm (với ứng viên Tổng Thư ký) ở vùng Boston mở rộng

– Đã từng tham gia công tác tổ chức ít nhất 1 sự kiện chính của Hội trong năm trước đó.

3. Sau khi có kết quả bầu, tân Chủ tịch và Tổng Thư ký sẽ công bố danh sách các vị trí còn lại của ban điều phối, bao gồm các Phó Chủ tịch, Phó Tổng Thư ký, và các Trưởng nhóm.

Điều 17:  Giới hạn nhiệm kỳ

1. Liên minh Chủ tịch/Tổng Thư ký có nhiệm kỳ đúng 1 năm kể tử ngày nhậm chức. Sau nhiệm kỳ thứ nhất, Liên minh này có thể tham gia tranh cử cho nhiệm kỳ mới, hoặc thành lập liên minh mới để tham gia tranh cử.

2. Mỗi cá nhân chỉ có thể đảm nhiệm vị trí Chủ tịch hoặc Tổng Thư ký nhiều nhất là 3 nhiệm kỳ, trong đó không quá 2 nhiệm kỳ cho mỗi vị trí.

Điều 18: Quy trình bầu cử:

1. Ban điều phối của Hội phải thông báo bắt đầu quá trình bầu cử tìm hai vị trí đứng đầu ban điều phối trong nhiệm kỳ mới.

2. Ban bầu cử được thành lập với nhiệm vụ thực thi và giám sát quá trình bầu cử.

3. Ban bầu cử công bố quá trình đề cử và ứng cử của các liên minh tranh cử.

4. Trong 2 tuần, các liên minh phải đăng ký với Ban bầu cử, và Ban bầu cử có trách nhiệm kiểm tra các Liên minh để đảm bảo mọi ứng cử viên đều thỏa mãn các yêu cầu cơ bản như trên.

5. Thành viên Ban bầu cử không được phép tham gia các liên minh tranh cử.

6. Sau khi Ban bầu cử xác nhận liên minh ứng cử thoả mãn các yêu cầu, các liên minh ứng cử sẽ đưa ra phương hướng hoạt động, các mục tiêu cần đạt trong thời gian của nhiệm kỳ, và thông báo rộng rãi qua trang Web của hội để mọi thành viên của Hội có thể tham khảo trong 2 tuần.

7. Sau 2 tuần trên, Ban bầu cử tuyến bố bắt đầu giai đoạn bỏ phiếu để mọi hội viên có cơ hội chọn người lãnh đạo mình ủng hộ nhất. Mọi hội viên được quyền bầu chọn duy nhất một liên minh, hoặc không chọn liên minh ứng cử nào.

8. Hình thức bỏ phiếu sẽ qua trang thảo luận DORE của Hội (có thể sẽ thay đổi trong tương lai nếu điều kiện công nghệ và kỹ thuật thay đổi).

9. Sau 1 tuần bỏ phiếu và kiểm phiếu, Ban bầu cử công bố Liên minh có sổ phiếu bầu cao nhất với toàn thể hội viên.

10. Ban bầu cử sẽ chịu trách nhiệm giải quyết các thắc mắc, tranh chấp nảy sinh trong quá trình bầu cử.

Điều 19: Các chức danh khác của Hội

Liên minh bầu cử có quyền chọn các Phó Chủ tịch cũng như các Trưởng nhóm.

Đại diện trường sẽ do các thành viên trường đó bầu ra.

Trưởng Ban Đại diện do đại diện các trường bầu ra.

Điều 20: Bãi miễn chức danh Chủ tịch và Tổng Thư ký

1. Trong trường hợp Chủ tịch và Tổng Thư ký không hoàn thành nhiệm vụ của mình hay có những vấn đề ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và hoạt động của Hội, các hội viên có quyền yêu cầu bãi miễn chức danh Chủ tịch và Tổng Thư ký.

2. Điều kiện để tiến hành thủ tục bãi miễn chức danh Chủ tịch và Tổng Thư ký là một hoặc một nhóm Hội viên tập hợp được 100 chữ ký của các Hội viên khác.

3. Trưởng ban đại diện (Điều 12) sẽ tiến hành các thủ tục bãi miễn chức danh Chủ tịch và Tổng Thư ký. Lúc này Trưởng đại diện sẽ triệu tập Đại hội bất thường và tiến hành bỏ phiếu. Hai chức danh này sẽ bị bãi miễn nếu có hơn 50% số hội viên tham gia bỏ phiếu thống nhất việc bãi miễn.

PHẦN V: CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ HỘI

Điều 21: Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội

1. Điều lệ Hội có thể được để nghị sửa đổi theo một trong hai cách: Ban đại diện hiện thời đề xuất điều chính, hoặc bất kỳ một hoặc một nhóm các thành viên trong hội thu thập đủ 100 chữ ký đề xuất điều chính

2. Việc điều chỉnh điều lệ của Hội được thông qua khi có hơn 2/3 số người tham gia bỏ phiếu tán thành các nội dung sửa đổi.

Điều 22:  Điều khoản thi hành

Tất cả các thành viên và tổ chức trong Hội phải có trách nhiệm thực hiện Điều lệ Hội Thanh niên – Sinh viên Việt Nam Vùng Boston Mở rộng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>