Liên hệ Hội Thanh Niên, Sinh Viên Boston:

Các bạn muốn liên lạc với hội Thanh Niên, Sinh Viên Boston, xin gửi về địa chỉ:

Email: contact@sinhvienboston.org

Facebook: www.facebook.com/tnsvBoston

Liên hệ các nhóm

Các bạn muốn liên lạc với từng nhóm, xin gửi về địa chỉ:

VBCOOL

Emailvbcool@sinhvienboston.org

Viet Toastmasters in Boston

Facebook: https://www.facebook.com/groups/775667892509926/